Chro­nik vor 1950 — Bru­der­schaft um 1900

obe­re Rei­he: Busen­kell Hein­rich, Küp­per Josef, Schar­ren­bach Johann, Mieß Josef, Sehr Anton, Klein Wil­li (Wil­helm )
unte­re Rei­he: Dötsch Fritz, Hein­zen Peter ( Anton o. Johann? ), Tho­mas Josef, Hom­mer Josef, Schar­ren­bach Anton, Becker Peter ( Hein­rich? ), Schar­ren­bach Peter

KK Schieß­ver­ein, um 1932 — 1934

Der KK Schieß­ver­ein, wur­de 1932 in die St. Seb. Bru­der­schaft inte­griert.

obe­re Rei­he: Johann Oster — Johann Kla­sen – Jakob Krieg – rech­ter „ Unbe­kannt “
unte­re Rei­he: Fritz Oster – Her­mann Scha­ak

 

vor 1937

Karl Baur – event. Wer­ner Och­ten­dung – Anton Baur – Wil­helm Hein­zen

 

ca. 1956

Anton Baur, Karl Krü­ger, Johann Oster, Hans Palm – Alfons Schä­fer